Човешките права са важни за създаването на справедливо общество, сочи проучване сред гражданите на ЕС

Paralel-SilistraНовини

Гражданите от държавите в Европейския съюз преобладаващо са на мнение, че човешките права са от полза и могат да имат значима роля в техния живот. В същото време представителите на уязвими групи по-малко вярват, че могат да се възползват от човешките си права www.paralel-silistra.net.

Това е един от изводите в ново проучване на Европейската агенция за основни права (FRA) https://fra.europa.eu/bg/about-fra. Институцията се е допитала до 35 000 души от всички държави в ЕС за техния опит, възприятия и мнения по редица въпроси, свързани с правата на човека.

Човешките права за по-справедливо общество

Близо 88 % от запитаните смятат, че правата на човека са важни за създаването на по-справедливо общество в тяхната страна. Този процент варира от „най-ниския“ – 76% в Унгария до „висок“ от 96% в Малта. Почти две трети (64%) не са съгласни с твърдението „правата на човека са безсмислени за всекидневния живот“. 
Същевременно 68% от европейците са на мнение, че някои хора се възползват нечестно от основните си права. Една трета (33%) е съгласна с твърдението, че “единствените хора, които се възползват от правата на човека, са тези, които не ги заслужават – като престъпници и терористи”.

Пряка връзка между социалния статус и вярата в човешките права

Резултатите от изследването показват взаимовръзка между доходите и образованието на хората и възгледите им за човешките правата. Например 44% от респондентите, които трудно свързват двата края, са съгласни, че „единствените хора, които се възползват от основните си права, са тези, които не ги заслужават, като престъпници и терористи“. За сравнение – на същото мнение са 27% от хората, които се справят много лесно с текущите си разходи.

По възрастово разпределение

38% от възрастните  над 65 години са съгласни с това твърдение, в сравнение с 27% от хората между  16 и 29 години. 43% от хората със сериозни дълготрайни ограничения в обичайните си дейности – като хора с увреждания или дългосрочни здравословни проблеми – са съгласни с това твърдение, в сравнение с 32% от тези, които нямат такива ограничения.

Има ли нарушения на правата на човека

В 11 от 27 държави, членки на ЕС, над 50% от гражданите са съгласни или са категорично съгласни, че нарушенията на правата на човека всъщност не са проблем в тяхната страна, а са нещо, което се случва „другаде“. И тук по-богатите (54%) и мъжете (52%) са по-склонни да смятат, че проблемът не засяга тяхната страна. Бедните (43%) и жените (44%) обаче не са на това мнение.

Безработицата и животът в условия на бедност и социално изключване нарушават ползването на основните човешки права. Това противоречи на стратегическата програма на ЕС за 2019–2024 г, която предвижда изграждането на справедлива и социална Европа.

Препоръки

По повод на тези изводи от Агенцията за основни човешки права FRA препоръчват ЕС и неговите държави членки да предприемат целенасочени мерки за ефективно информиране на тези, които се борят „да свържат двата края“. Необходими са действия за подобряване на осведомеността на хората с по-ниско образование за правата им. Държавите, членки на ЕС, които прилагат такива мерки на национално равнище, следва да използват наличните механизми на ЕС за финансиране и ангажиране на съответните националните институции за правата на човека, органите за равенство и институциите на омбудсмана.

Проучването обхваща – 27 държави-членки на ЕС, Обединеното кралство (държава, членка на ЕС, към момента на събиране на данните) и Северна Македония (единствената държава извън ЕС със статут на наблюдател към FRA по време на проучването).

Източник: Български хелзинкски комитет, 24 юни 2020 (https://www.bghelsinki.org/)