Услуги

Медийно обучение


  • Connector.

    Обучение

    “Внимание! Медии”


Медиите и най-вече дигиталните медии възпитават чрез образи и визуални внушения, които често пропагандират идеи в противовес на европейските и човешки ценности (език на омраза, стереотипи, дискриминация). Както учителите споделят, училището не може да противодейства и да формира критичен подход към медийните послания, защото е насочено към изучаване на текстово съдържание. Анализирането на изображения, рекламни образи и музика е извън неговия обхват. Така учениците попадат под силното влияние на разнообразни послания, без да може училището да ги научи как да “декодират” интернет съдържанието, за да го възприемат критично в безопасна учебна среда.

Тренингът “Внимание! Медии!” за преподаватели и ученици цели да повиши тяхната медийна грамотност (понятие определено от Европейската комисия като “способност да се възприемат медиите, да се разбират и критично да се оценяват техните послания и медийното съдържание, както и да се комуникира в защитена среда”).

В методически аспект обучителната програма прилага интерактивни методи и стратегии за развитие на критическо мислене, които са апробирани от преподавателите-методици в РУ “А.Кънчев” – Филиал Силистра в рамките на проекта “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”, иницииран от Фондация “Отворено общество” в партньорство с Министерството на образованието и науката. В нея са включени положителните практики по проект ‘Mind over Media’, финансиран по програма Erasmus+ .