Тренинг “Модел на местни кампании за защита на правата на човека и антидискриминация“

Paralel-SilistraНовини

От 22 юни 2020г. СНЦ “Паралел-Силистра” рестартира изпълнението на проект “Време да бъдем активни“. Дейностите се реализират с финансова подкрепа в размер на 9900 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg. 

А на 26 и 27 юни ще проведем двудневен тренинг “Модел на местни кампании за защита на правата на човека и анти дискриминация“. В него ще участват представители на местни граждански организации. Участниците ще разберат защо и как да бъдат активни граждани и ще планират реализацията на инициативи, свързани с Международния календар за защита правата на човека. В тези местни кампании ще участват и 60 младежи,подкрепени и от международната мрежа за защита срещу речта на омразата ‘No Hate Speech Network’ към Съвета на Европа, Страсбург.

Постигнатите резултати от гражданските организации ще бъдат оценени от партньора “Алианс за регионални и граждански инициативи – София” https://arci-ngo.org. Сдружението ще ги популяризира на национално ниво и ще насърчи и други граждански организации да приложат подобни модели на местни кампании.

Така “Време да бъдем активни” ще активизира над 10 граждански организации, ще включи 100 младежи в кампании за защита на необлагодетелствани групи от населението, ще увеличи броя на хората, неодобряващи агресивни изказвания срещу малцинствата и ще съдейства за намаляване на социалните различия в Европейското икономическо пространство .