Участваме в нов проект за изследване и съхраняване на Дунавската цивилизация

Paralel-SilistraНовини

СНЦ “Паралел-Силистра” стартира новия си проект „Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 – 2020 г., № ROBG-420

Целта на проекта е да допринесе за устойчивото използване на ресурсите на река Дунав като изследва трансграничното наследство на рибарските общности и представи неговия туристическия потенциал като пример за съхраняване на екосистемите на реката.

С проекта се цели:
– Да се изследва и представи пред широката общественост уникалното културно наследство на рибарите и техните практики за съхраняване на устойчива екосистема в и край реката;
– Да се съхрани това наследство за бъдещите поколения чрез повече мерки за закрила на природното и културното богатство в съвместни стратегии за развитие и политики;
– Да се демонстрира, че икономическата полезност може да се съчетае със защита и опазване на природната и културната среда чрез създаване и развитие на интегрирани туристически продукти, основани на дунавското рибарско наследство.

В рамките на активно трансгранично партньорство по проекта ще бъдат постигнати следните конкретни резултати:

1. Ще бъдат идентифицирани, описани и визуализирани 10 съществуващи рибарски общности в българо-румънския участък на река Дунав, чрез теренно и аудиовизуално проучване и прилагане на научен подход, в резултат на което ще бъде създадена Интернет-базирана дигитална база данни на рибарското културно наследство по Дунав.
2. Ще бъдат разработени и популяризирани 9 стратегически документа, свързани с опазване и устойчиво използване на културно-историческото наследство, както и с развитието на 10те рибарски общности като туристически дестинации
3. Ще бъдат създадени, популяризирани и тествани 15 интегрирани туристически продукта, основани на материалите и знанието, акумулирано в рамките на проекта.

Проектът обхваща целия трансграничен регион и се изпълнява в рамките на конкретните селища, в които са идентифицирани действащи рибарски общности.

Партньори по проекта са:
Българо-румънска търговско-промишлена палата, Русе, България (водещ партньор)
Сдружение с нестопанска цел „Паралел – Силистра“, България
Регионален исторически музей – Русе, България
Асоциация „Акчес“ – Кълъраш, Румъния