ПРОЕКТ

Общински младежки форум


  • Connector.Connector.

    2012-2016

  • Connector.Connector.

    Партньори

    Община Силистра


Ние сме eжегодни партньори на Общински отдел “Образование и младежки дейности” при изпълнение на Годишната програма за работа с млади хора, като организираме и провеждаме информационни срещи, форуми и тренинги за насърчаване тяхното активно участие в живота на гражданското общество.
През 2013-2015г . реализирахме проекта “Европейска младежка мрежа Антени – Европа 2020” , по програма “Младежта в действие”. Целта ни беше да обучим и мотивираме младежки групи да развият мрежа от Европейски антени в пет области на Северна България. Беше използван интерактивен интернет модул за дистанционно обучение, така че младежите да разширят разбирането си за Европейските ценности. Работата по проекта беше съпроводена и от образователни интеграционни инициативи.

През 2014 – 2016 реализирахме поредица от обучения за младежи на тема “ Медии и стереотипи” и използвахме интерактивна методика и практики, разработени съвместно с местни журналисти. Основни лектори бяха Диана Бебенова-Николова, докторант по Интеркултурна комуникация и Маргарита Иванова, журналист към БНР и БНТ.

През 2016г. заедно с неформалната група „Предприемачи на бъдещето“ от ЕГ „Пейо Яворов“ реализирахме проект “Кариерата – моето бъдеще”.
Проектните дейности са в направление „Повишаване на компетенциите и уменията на младите хора, свързани с кариерното им развитие и трудова реализация“ от финансираната програма за младежта от Община Силистра .