ПРОЕКТ

Време да бъдем активни!


  • Connector.

    Финансираща институция

    Програма “Активни граждани”, Финансов механизъм на ЕИП

  • Connector.

    Партньори

    Европейски информационен център – Велико Търново, СНЦ “Алианс за регионални и граждански инициативи” – София


Заедно с ЕИЦ – Велико Търново ще подготвим местни граждан- ски организации да реализират модели за иновативни, ниско-бюджетни кампании за защита правата на човека, с включване на млади доброволци. Нашият проект стартира с организиране и провеждане на двудневен тренинг „Модел на местни кампании за защита на правата на човека и анти дискримина- ция“. Гражданските организации ще проведат 6 кампании, по теми, свързани с Международния календар за защита на ПЧ. Проектът предвижда и частично финансиране за тях. В събития-та ще участват 60 младежи като доброволци. Проектният екип ще съдейства на организациите при реализирането на кампании-те с експертна подкрепа. Опитът от кампаниите ще бъде оценен от партньора “Алианс за ре-гионални и граждански ини-циативи” – София, който ще го популяризира на национално ниво и ще насърчи и други граждански сдружения да го приложат.