ПРОЕКТ

Вираго


  • Connector.

    Финансираща институция

    ERASMUS+ PROGRAMME KA3 – SUPPORT FOR POLICY REFORMEUROPEAN YOUTH TOGETHER

  • Connector.

    Партньори

    Асоциация “Se Poate Association”, Румъния; Министерство на младежта и спорта, България; СНЦ “Паралел-Силистра”, България; СНЦ “Mine Vaganti”, Италия; Община Medina Del Campo, Испания; Университет Османие, Турция


Основната цел на проекта VIRAGO ( от латински ВИРАГО означава ЖЕНА, КОЯТО ПРОЯВЯВА ГЕРОИЧНИ КАЧЕСТВА) е насърчаване на регионални партньорства и по-широко гражданско участие на млади жени от 5 държави-членки на ЕС и 1 страна кандидатка и по този начин насърчаване на чувството за европейско гражданство и европейски ценности.
Проектът ще постигне това чрез разработване на модел на мрежа за сътрудничество в контекста на Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г. Основна целева група ще бъдат млади жени на възраст 18-29 години, които ще поддържат партньорски инициативи, ще насърчават по-широко гражданско участие на своите връстници в демократичния процес и в обществото.
Днес младите жени в Европа имат достъп до повече възможности за участие на всички нива на управление и създаване на политики. Те ще бъдат активно ангажирани в гражданския живот за постигането на положителни резултати – развитие на умения, увереност и изграждане на компетентност.
Проектът VIRAGO ще проучи специфичната роля и статус на европейските млади жени в 6 страни партньори – Румъния, България, Естония, Италия, Испания и Турция. Създава се балансирано партньорство между публични органи и НПО, както и между „стари” и „млади” страни членки на ЕС и кандидат.
Целевата група ще бъде включена в набор от дейности, които са логично насочени към комплексния подход на приоритетите „Ангажиране-Свързване-Овластяване“ на Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г.
Продължителността на проекта е 24 месеца във всички страни партньори, като обхваща: изследвания по специфични теми, насочени към младежи и млади жени; обучение на млади жени обучители в политиката на ЕС за младежта 2019-2027 г.; подобрени умения на младежите за проектиране и изпълнение на проекти; лидерски семинари за млади жени; публични дебати относно мерките на младежката политика на ЕС за 2019 – 2027 г.; широкомащабни дейности за трансгранична мобилност за изграждане на младежки мрежи и установяване на партньорства. В резултат на това повече от 1600 участници ще бъдат овластени за насърчаване на чувството за европейско гражданство и европейски ценности чрез участие в 73 събития.

Посети официалния сайт