Услуги

Проучвания


  • Connector.

    Консултански услуги

    Проучвания


Съвместно с ФРМС Консулт ЕООД, в качеството му на подизпълнител, участваме с експертиза в проучване на тема “КУЛТУРАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ!”, представящо Европейската политика за съхраняване и опазване на културно-историческото наследство в региона на река Дунав (2010 – 2020). Разработката е част от проект „МЕМОФИШ. Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 –2020 г.. Документът е наличен на три езика: български, румънски и английски.

  • Културата-има-значение
  • Culture Matters

По заявка на МИГ “Исперих” разработихме проучване на тема „Приложими модели на добри практики за социални иновации в европейски селски райони с потенциал за прилагане на територията на МИГ Исперих“. Изпълнението на услугата включваше следните задачи: Идентифициране на добри практики и решения на местно ниво, прилагани в европейски селски райони, които отговарят в най-голяма степен на потребностите, спецификите и капацитета на територията на МИГ; Представяне на приложимите и подходящи за местните потребности практики; Разработване на препоръки за прилагане. Документът може да бъде зареден тук:

Приложими модели