ПРОЕКТ

Oбучения за разработване на проекти към СНЦ “Местна инициативна група – Исперих”


  • Connector.

    2012-2015


Разработване на методическо ръководство и провеждане на обучения на тема “Разработване на проекти към СМР. Активизиране на местната мултиетническа общност” за потенциални бенефициенти от територията на МИГ Исперих. В рамките на проекта беше реализиран практически модул, включващ разработване и обсъждане на 3 примерни типови проекти за изграждане на партньорства и активизиране на местната общност от селския регион. В резултат бяха обучени 60 бенефициента, които кандидатстваха за финансиране към СМР с 10 проекта.