2012_lunikix_kindergarten_01Учебното съдържание включва: Учебник – учебно пособие с 10 практически примери, методическо ръководство и речник. То ще бъде изградено върху функционалното значение на правата на детето според Конвенцията за защита правата на детето, но ще е фокусирано върху разработване и прилагане на интерактивни/игрови форми на обучение.

Защо се налага това?

При конструирането на обучение по правата на детето основен източник на познание е съдържанието на Конвенцията по правата на детето. Мнозина педагози биха могли да бъдат подведени, следвайки подход на „преподаване“ на нормативния документ като поредица от правни членове. Необходимо е учителите да познават добре не само съдържанието на правата, но и чрез дискусиите или разиграване на житейски ситуации да направят постулатите от Конвенцията разбираеми за децата.

Освен нея, като помощен ресурс за разработване на интерактивни методи, ще бъдат използвани образователните ресурси на Съвета на Европа, чрез Информационния център във Велико Търново. Практическите примери ще описват възможно приложение на темите в задължителната учебна програма за гражданско образование. Методическото ръководство ще предложи интерактивни, емоционално–въвличащи методи и упражнения за развитие на умения в междукултурно общуване.

Подобен стил на преподаване ще развие не само познавателния капацитет на учениците, но ще повлияе върху техните афекти. Комбинираното положително влияние върху тези два компонента при обучение в правата на детето води до успешна промяна на нагласите за спазването им. Тази технология на работа позволява обучението по правата на детето да се провежда успешно с различни възрастови групи.

Цялостният пилотен модел за интерактивно обучение по правата на детето ще бъде описан в учебното помагало.