Диана Неделчева Бебенова – Николова обучител по междукултурно сътрудничество

Експертът по междукултурно сътрудничество, Диана Бебенова- Николова е преминала сертификационно обучение по тази тема, в рамките на програма Грюндвиг и в момента специализира междукултурно сътрудничество в Русенски университет. Ръководила е предишни проекти на СНЦ „Паралел – Силистра“ на подобна тематика за малцинствени групи и преподаватели.  Тя има  педагогическа квалификация, както и 10 годишен опит като професионален учител и като обучител в партньорство с Европейския информационен център – В.Търново. Експертът притежава 10 годишен опит в общинската администрация, благодарение на който има значителни комуникативни умения за изграждане на партньорство с институциите.

Задачи: Следи за разработването на учебното съдържание на пилотния модел за интерактивно обучение по правата на детето. Разработва, представя и анализира интерактивните уроци съвместно с преподавателите; Осъществява мониторинг и консултации за преподавателите; Следи и подпомага изграждането на техния капацитет; Насърчава и координира комуникацията между ученици, родители и преподаватели, така че те да подобрят осведомеността си относно прилагането на правата на детето, Координира и следи за реализирането на информационните дейности с цел те да стигнат до допълнителните целеви групи;

Цветелина Христова Манолова обучител – лятно училище

Цветелина Манолова, е висококвалифициран професионален преподавател, с богат методически опит. Ръководи частно училище за изучаване на чужди езици, в чиято програма са включени и занимания за подобряване на уменията за междуетническа и междукултурна комуникация. Има богат опит като методист. Работила е като координатор на проект „Толерантност“ към Европейския информационен център – Велико Търново.

Задачи: През целия период на изпълнение на проекта консултира преподавателите относно методиката на прилагане на пилотния модел за обучение по права на детето в смесени мултиетнически общности. В качеството си на методист консултира разработването на пилотния модел и неговото описание в проектното помагало за учителя. Разработва учебното съдържание на Лятното училище, реализира планираните урочни форми. Наблюдава и документира провеждането на уроците. Води необходимата проектна документация относно прилагането на пилотния модел и оценява постигнатите резултати според проектните индикатори.

Моазес Джевдет Мехмед – фасилитатор за ОУ в с. Искра, Община Ситово

Училищният фасилитатор за с. Искра, Моазес Мехмед, има висше образование по МИО. Тя владее турски език, била е координатор на проект, насърчаващ междуетническата толерантност по ОП „Човешки ресурси“ . В изпълнение на чл.20 от Конвенцията за защита правата на детето има задача да подпомага комуникацията и социализирането на децата от турския и/или ромския етнос, когато те са извън тяхната общност.

Задачи: Отговаря за организирането, транспортирането и социализацията на децата от с. Искра. Подпомага и консултира дейностите на преподавателите при подготовката и изнасянето на урочните форми дейност 4. Използва комуникационните си умения за насърчаване интеграцията на учениците от малцинствата в смесените мултиетнически общности. Отговаря за логистичната подготовка при реализирането на урочните дейности в смесени групи. Наблюдава и документира провеждането на уроците. Води необходимата проектна документация относно прилагането на пилотния модел за Община Ситово и оценява постигнатите резултати според проектните индикатори. Съдейства за реализирането на информационните дейности и спечелване на подкрепа от институциите.

 Валентин Стоянов Копринджийски – фасилитатор за НУ в с. Алеково, Община Ситово

Работил е като ръководител на социални проекти, финансирани от Агенцията по заетостта за Фондация „Нов век“. През 2010-2012 координира проекта „Насърчаване на билкопроизводителите от региона Силистра – Кълъраш“ по програма Трансгранично сътрудничество. Занимава се с екологично производство на билки и екстракти от тях. Активен общественик и член на училищното настоятелство.

Задачи: Отговаря за организирането и транспортирането на децата от с. Алеково, Община Алфатар. Отговаря за организацията и логистиката при провеждане на уроци на открито сред природата. Подпомага и консултира дейностите на преподавателите при подготовката и изнасянето на урочните форми, когато те са сред природата. Наблюдава и документира провеждането на уроците. Води проектната документация в частта и за Община Алфатар. Съдейства при реализиране на информационните за общността в Алфатар.

Мариана Атанасова Митева – финансист/ счетоводител

Тя е дългогодишен професионален финансист и счетоводител. Работи като такъв в Микрофонд за кредитиране на малки селскостопански фирми и селскостопански производители. През последните две години е счетоводител на СНЦ „Паралел-Силистра“.