Според чл.2 от Устава „Сдружението е обединение, широко отворено за специалисти, съмишленици, доброволци, работещи за развитие на общността в областите: спазване на човешките права и равенството между половете, евроинтеграция и международно сътрудничество, икономическо развитие и насърчаване на икономическата активност, опазване на околната среда, устойчиво развитие и образователни дейности.

Както посочва чл.7 от Устава, основните цели на Сдружението са:

1. Развитие и утвърждаване на Европейските ценности в гражданското общество.

2. Популяризиране на информация, свързана с процесите на присъединяване към ЕС и Европейските финансиращи програми.

3. Разработване и внедряване на нови образователни програми за хора от различна възраст и различен социален статус.

4. Даване шанс на младите хора и подпомагане на тяхното личностно изграждане и практическа реализация чрез включване в алтернативни образователни програми и проекти и изяви от областта на образованието, науката и културата.

5. Подпомагане на маргинализирани слоеве от населението за включването им в обществения живот на своето населено място и социалната им реализация;

6. Стимулиране свободния обмен на идеи, научна информация, знания и интелектуални ценности в страната и чужбина.

Деца и ученици от различни възрастови групи, деца от малцинствени групи и такива от селски райони; преподаватели и възрастни от региона, включително и от селски общини.

Основните обществено-полезни дейности, които извършва организацията, в изпълнение на мисията и целите си са:

1. Създава, подготвя и обучава кадри и сътрудници за осъществяване на целите и задачите на Сдружението чрез организиране и провеждане на специализирани квалификационни обучения;

2. Инициира дейности, насочени към личностното развитие и социализацията на младите хора от област Силистра, от селски и съседни региони;

3. Осъществя контакти със сродни организации в страната и чужбина;

4. Провежда семинари, курсове, лектории, конкурси, изложби и др.;

5. Разработва програми и проекти, насочени към подпомагане на целевите групи;

6. Участва в сдружения с други подобни организации за осигуряване на материални и финансови ресурси, нужни за реализирането на планираните дейности и проекти.