Оценка на проведените кампании по проект "Време да бъдем активни"

Paralel-SilistraUncategorized @bg

Партньорът “Алианс за регионални и граждански инициативи” завърши количествената и качествена оценка на проведените кампании по проект “Време да бъдем активни”. Ето някои от направените аналитични изводи:

  1. Анализът показва силно въздействие на кампаниите сред младежи от 18 до 29 години и над 29 години – повече от 80% от анкетираните посочват активна форма на участие в местните инициативи.
  2. Участието в кампании е обединило най-много хора около темата за правата на човека -57,4%, следвано от подкрепа за по-добро образование – 28,7%. Теми като антидискриминация и права на жените са мобилизирали за участие 12-14% от запитаните.
  3. При идентифициране на информацията относно удоволетвореността от участие в кампания, анкетираните дадоха оценка по няколко показателя: цялостна организация на събитието, участие на младежи, принос на кампанията за ограничаване на дискриминационни изказавания, повишена информираност, популяризиране на кампанията и повишаване на толерантността на участниците в нея. Високата оценка на 87,13% от анкетираните, показва, че ефектът от подобни интервенции е изключително важен и полезен за местната общност, като широкия спектър на въздействие покрива всички параметри, отчитащи кампанията/доброволческата инциатива като успешна. В 9% от отговорите оценката е мн.добра, като основните изводи са свързани с това, че еднократно участие в кампания трудно ще ограничи езика на омразата и дискриминационните изказвания в дългосрочнен аспект.
  4. Положителната оценка от участие се потвърждава и от 94,1% от запитаните, които декларират готовност да се включат в кампании и в следващата година.

Проектът не само успешно постигна целите си, но се оказа и особено подходящ за повишаване информираността и насърчаване на активното гражданско участие сред младежи и СГО в отдалечени, мултиетнически селски райони.

Целият доклад можете да прочетете тук.