Успешен финал на кампанията „Силата на жените в селските райони“!

Paralel-SilistraUncategorized @bg, Новини

На 25 септември в с. Искра се проведе последното събитие от кампанията, посветена на Международния ден на жените в селските райони – 15- ти Октомври. Това е ден, когато обръщаме внимание към правата на жените и тяхната роля за развитието на икономиката, производството и сигурността на храните.

Инициаторките „Сдружение на жените от с. Искра“ решиха чрез организиране на  благотворителен базар да покажат, че нежната половина от човечеството има съществена роля за живота на село, точно в духа на препоръката на Европейския парламент от 1 март 2018. Този документ ясно посочва, че по-голямата част от жените в света живеят в селски райони и че поради това те са изложени в по-голяма степен на различни форми на дискриминация въз основа на възраст, класова принадлежност, етнически произход, раса, увреждане и полова идентичност.

Ето защо на 25 септември жени от всякакви възрасти от Община Ситово участваха със своите кулинарни и художествени произведения или парични средства в благотворителната кампания и показаха съпричастността си към искането за недискриминация.  Към събитието се присъединиха и 2 читалища от Общината – НЧ “Христо Смирненски”- Ситово и НЧ ” Зора” – Нова Попина.

Кампанията в с. Искра е част от проекта „Време да бъдем активни“, който се реализира от СНЦ „Паралел – Силистра с финансовата подкрепа в размер на 9900 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП www.activecitizensfund.bg