Публична покана с две обособени позиции

Paralel-SilistraИзтекли, Профил на купувача

Обособена позиция1:

Разработване на местна стратегия на рибарската общност Силистра, България – Кълъраш, Румъния

Обособена позиция2:

Проучване на (публични/ обществени) политики и  изготвяне на документ на ниво (публична/ обществена) политика „Културата  има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културното  наследството“ (Culture matters – CBC for heritage management)
по проект „Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“,  финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А  Румъния – България 2014 – 2020 г., № ROBG-420.

Срок за подаване на оферти – Ще се приемат оферти до 14.00 часа на  30.11.2018.

Адрес за подаване на оферти: гр. Силистра, 7500, ул. „Добруджа“ 41, вх.  В, ет.3, офис 10, Сдружение с нестопанска цел “Паралел-Силистра”

Документи за участие: 

0. Писмо до МРРБ

1.  Заповед

2.1. Техническа спецификация ). О.П 1 – Разработване на местна стратегия на рибарската общност Силистра, България – Кълъраш, Румъния

2.2 Техническа спецификация – О.П 2 – Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културното наследството“

3. Публична покана

4. Изисквания

5. Декларация на кандидата

6. 1. Оферта-  О.П. 1 -Разработване на местна стратегия на рибарската общност Силистра, България – Кълъраш, Румъния

6.2. Оферта – О.П.2 -Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културното наследството“

7.1. Договор-  О.П. 1 -Разработване на местна стратегия на рибарската общност Силистра, България – Кълъраш, Румъния

7.2. Договор- О.П.2 -Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културното наследството“