ПРОЕКТ

Различни деца с еднакви права


  • Connector.

    2013-2014

  • Connector.

    Финансираща институция

    EEA AND NORWAY GRANTS


Проектът реализира идеята, че за да се повиши осведомеността относно правата на децата и тяхното прилагане, преподаването на тази тема трябва да се извършва в мултиетнически класове / общностите, а не в моноетнически такива. Единствено в мултиетнически групи децата могат реално да участват в процеса на мултикултурна комуникация и да развият толерантно отношение и уважение към собствените си права и тези на околните. Следвайки тази идея, проектът “Различни деца с еднакви права” разработва образователен модел за преподаване на толерантност, анти-расизъм и анти-дискриминационно поведение. Той обучава преподаватели да прилагат тази специализирана методика за обучение по правата на човека в смесени етнически групи.
Посети официалния сайт