ПРОЕКТ

Нов начин – образован, мотивиран, работещ!


 • Connector.

  Финансираща институция

  Еразъм + ключово действие 2 – сътрудничество за иновации и обмен на добри практик

 • Connector.

  Партньори

  1. Национална асоциация на младежките координатори (Литва);
  2. Център за инициативи към ЮНЕСКО (Полша);
  3. Община Естарея ut (Португалия);
  4. Паралел – Силистра (България);
  5. Рубеум (Испания).


Резюме
“Нов път – образован, мотивиран, работещ!” е дългосрочен проект за 24 месеца, насочен към разработване на инициативи за подкрепа на младежи с по-малко възможности за заетост, обучение чрез разработване, тестване и въвеждане на общ новаторски подход за развитие на техните предприемачески умения, основаващи се на нов модел, който включва пряко представители на целевите групи (безработни и неучащи се младежи) в дейностите по проекта.
Целта на проекта е да се обменят най-добрите практики и иновации за младежка заетост (обучения, стажове, практики, доброволчество и други), използвани в различни страни, за да се разработи и адаптира общ модел за подкрепа на заетостта. Считаме, че не само правителството е отговорно за справянето с проблема с безработицата сред младите хора, но неправителственият, както и частният сектор могат да играят важна роля. Младежката безработица може да се намали само чрез обединяване на усилията на трите различни сектора – (обществени) правителствени институции, (частни) бизнес предприятия и неправителствени организации.
Затова проектът предвижда дейности, като: анализ на политиката по заетостта на младите хора; учебни посещения; международни обучения; кръгли маси с представители на местните управи, неправителствения и частния сектор; препоръки за подобряване на условията за младежка заетост; най-добрите практики на НПО в подкрепа на младежкото предприемачество; истории за успеха на публично-частно партньорство по въпросите на младежката заетост; насърчаване на доброволчеството и практическото обучение, повишаване на значението на неформалното образование, дейности за публичност и конференция за популяризиране на резултатите.
Целева група – младежи (нерегистрирани или наскоро регистрирани като младежи без обучение и безработни, на възраст 16-30 години).

Цели
специфична цел 1 – да се засили интеграцията на младите хора на пазара на труда и / или образователна система чрез сътрудничество с местните власти, неправителствени организации, образованието и стопански субекти и така да се подобри качествено развитието на политиката за заетост на младите хора и на местно, национално и международно ниво.
конкретна цел 2- Разработване на модел за насърчаване на младежката заетост и развитие на компетенции въз основа на дългосрочна стратегия чрез подобряване на капацитета и уменията на млади наставници, усъвършенстване на ключовите компетенции на партньорските организации и изграждане на партньорска мрежа между тях.

Дейности:
Дейност O1 – Изследване върху националната, регионалната и местната политика към младежката заетост и изработване на препоръки към местните власти
Дейност O2 – Разработване и тестване на методология за обучение и развитие на необходимите компетенции на младите хора
Дейности по управление на проекти и разпространение на резултатите.

Основни резултати:
– Препоръки към местните и регионалните власти за подобряване на политиката за заетост на младите хора
– Разработена и тествана единна методология “нов начин!” за развиване на меки умения за пригодност за заетост, насърчаване на предприемачеството, укрепване на компетенциите за организиране и провеждане на качествени трудови практики и доброволческа дейност.
– Подготвени наставници, които ще работят за развитие на необходимите компетенции на младите хора;
– Подготвен работен модел, основан на методика за неформално образование, който да бъде представен и включен в политиката за младежта на местно ниво.

Oфициален сайт