Услуги

Информационни кампании


  • Connector.

    Информационни кампании

    Организиране на Информационни кампании


В периода 2017- 2019 г. организирахме информационна кампания за набиране на потребители на уебсайта и на учебната платформа http://e4ylm.eu , разработени по проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност”, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България. В резултат имаме повече от 200 регистрирани клиенти, които използват курсовете, за да развият бизнес идеите си.

През 2014г. съвместно със СНЦ “ Дунавски клуб – Силистра” организирахме и реализирахме застъпническа кампания опазване чистота на водите на река Дунав и крайбрежните пространства по проект,финансиран по Швейцарската програма .

През 2010г. СНЦ «Паралел – Силистра» участва в международната кампания „All equal, all different” на Съвета на Европа съвместно с Европейски информационен център, Велико Търново. За децата от Силистра организирахме информационни дейности, насърчаващи междукултурното сътрудничество и демократичните ценности.

Галерия