Услуги

Информационни кампании


  • Connector.

    Информационни кампании

    Организиране на Информационни кампании


В периода 2013-2015г. сдружението работи по договор с Национална селска мрежа за администриране на дейности и разпространение на информация относно политиките на ЕС по отношение на Програмата за развитие на селските райони и Европейската селска мрежа. В рамките на договора сме организирали информационни срещи и дискусии в общините на Област Силистра.

През 2014г. съвместно със СНЦ “ Дунавски клуб – Силистра” организирахме и реализирахме застъпническа кампания опазване чистота на водите на река Дунав и крайбрежните пространства по проект,финансиран по Швейцарската програма .

През 2011г. участвахме в информационна кампания в Силистра, поддейност от проект „Еко форс: Съвместни действия за екологична отговорност на фирмите от граничния българо-румънски регион” (реф. номер 1-2.1-4 MIS ETC 1000) ТГС Румъния- България – 2011. Основната ни задача беше да популяризираме нови услуги за повишаване на екологичната отговорност на фирмите и организациите и начините, по които те могат да ги ползват. Целевата група на събитията бяха местни фирми и организации.

През 2010г. СНЦ «Паралел – Силистра» участва в международната кампания „All equal, all different” на Съвета на Европа съвместно с Европейски информационен център, Велико Търново. За децата от Силистра организирахме информационни дейности, насърчаващи междукултурното сътрудничество и демократичните ценности.

Галерия