ПРОЕКТ

Индекс на местната система за почтеност в България


  • Connector.

    Финансираща институция

    Фондация „ Америка за България”

  • Connector.

    Партньори

    Асоциация “Прозрачност без граници”


Изследването ще обхване общините на всички 28 областни центъра.
Индексът на местната система за почтеност в България (ИМСП) има за цел да представи комплексна оценка за съществуващите институции и механизми, които могат ефективно да съдействат за изграждане и устойчиво функциониране на местната общност в условия на почтена и предвидима местна политика и привлекателна за бизнеса икономическа среда.
Основната цел на инициативата е да съдейства за развитие на капацитета на институциите на местно ниво, чрез укрепване на развитието на устойчиви политики за добро управление и превенция на корупцията. Проектът ще се осъществи в периода края на 2014 – 2016г.
Като резултат ще бъде публикуван ежегоден индекс на местната система за почтеност.
Отиди на официалния сайт